திருச்சியில் நமது பிள்ளைகள் நாளைய தலைவர்கள்… நிகழ்ச்சி

திருச்சியில் 14.10.2018 அன்று “நமது பிள்ளைகள் நாளைய தலைவர்கள்” என்ற தலைப்பில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. ஆன்மா - அறிவு - உடல் - வாழ்சூழல் ஆகியவைகள் சமூக கட்டுமானத்தின் ஆதாரமாக விளங்குகிறது. இந்த நான்கு தூண்களும் உறுதிமிக்கதாக எழுப்பப்பட்டு முறையாக பராமரிக்கப்படும் சமூகமே பூமியில் மனித சமூகத்திற்கு தலைமைதாங்கும் என்ற செய்தியை சமூகநீதி முரசு ஆசிரியர் CMN சலீம் அவர்கள் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
இந்நிகழ்ச்சி திருச்சி தமிழ்நாடு முஸ்லிம் கல்வி இயக்கத்தின் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு சிறப்பாக நடைபெற்றது.