மஸ்கட்டில் இரண்டு நாள் பயிலரங்கம்

மஸகடடல இரணட நள பயலரஙகம
தமிழக முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் கல்விப் பணியாற்றும் சிந்தனையாளர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற தொடர் முயற்சியாக......
மஸ்கட்டில்.... கல்வி ஆர்வலர்கள் பள்ளி ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் ஆலிமாக்கள் ஆகியோர் கலந்து கொணட இரண்டு நாள் பயிலரங்கம் நடைபெற்றது.
எது கல்வியாக இருக்க வேண்டும் முஸ்லிம்கள் கல்வித்துறையை எப்படி
கையாள வேண்டும் என்பது தொடர்பான முழுமையான வகுப்பு நடைபெற்றது.